Haabersti terviskeskuse kolmas korrus

© JÄRVEOTSA PEREARSTIKESKUS OÜ
Privaatsuspoliitika

Järveotsa Perearstikeskusel (JPAK) on seadusest tulenev kohustus kaitsta patsientide isikuandmeid.  JPAK on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on saladuse hoidmise kohustus ja tervise infosüsteemi põhimääruse §-st 11 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-st 41 tulenev õigus töödelda andmesubjekti nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid.

Eriliigiliste isikuandmete töötlemine sisaldab järgmisi tegevusi: isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

JPAK infosüsteemides hoitavate andmete turvalisuse tagamiseks on kehtestatud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Turvalisus- ja privaatsuspoliitikat vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Juurdepääs patsiendi infole on patsiendil endal või selleks volitatud isikutel.

JPAK rakendab administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid patsiendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kogume ja töötleme isiku isikuandmeid, kui: isik on/on olnud JPAK nimistutesse kuuluv patsient, isiku lähedane (laps, täiskasvanud hooldatav) on/on olnud JPAK nimistusse kuuluv patsient, kui meie patsient on isiku märkinud oma kontaktisikuks,  kandideerite meile tööle.

Patsiendi isikuandmeid on JPAK-l õigus edastada seaduspärase nõudmise alusel (politsei, haigekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel).

Patsiendil on õigus tutvuda enda kohta käivate andmetega, mida JPAK on kogunud. Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult e-maili teel. Telefoni teel andmeid ei väljastata.

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega  pöörduda JPAK andmekaitse spetsialisti poole (kontaktandmed kodulehel)