Järveotsa Perearstikeskus

MEIEGA OLED TERVEM!

Tallinn, Õismäe tee 179 ja Sõle 63
Avatud E-R 8-18, T ja K 13-14 suletud
NB! Juuni-august oleme reedeti avatud kl 8-17

Järveotsa Perearstikeskuse (JPAK) privaatsuspoliitika

Kehtib alates 01.07.2022

Privaatsuspoliitika eesmärk on anda patsiendile teavet, mis eesmärkidel ja missuguseid patsiendi isikuandmeid JPAK töötleb, kuidas toimub kogutud isikuandmete töötlemine ning millised on patsiendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega. PAK-l on õigus ühepoolselt vajadusel muuta või täiendada privaatsuspoliitikat. Muudatustest antakse teada meie kodulehel tohter.ee.

JPAK on üldmääruse mõistes isikuandmete vastutav töötleja ja teenuse osutajana määrab missuguseid andmeid missuguses ulatuses on vaja koguda kvaliteetse teenuse osutamiseks, määrab kogumise ja töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Kogutavad andmed

JPAK kogub ja töötleb järgmisi isikuandmeid: patsiendi ja tema lähedaste kontaktandmed, ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoht (koduvisiidi jaoks), e-posti aadress, põhjendatud juhtudel teave töökoha ja ameti kohta, andmed ravikindlustuse kohta, patsiendi terviseandmed. Töödeldavad isikuandmed pärinevad patsiendilt endalt, alaealise või piiratud teovõimega patsiendi vanemalt või eestkostjalt, patsiendi lähedastelt, meie andmebaasist, teistelt tervishoiuteenuse pakkujatelt, laboritelt, tervise infosüsteemist, retseptikeskusest ja teistest riiklikest andmebaasidest.

Andmete kogumise eesmärgid

JPAK töötleb patsientide andmeid, sh isikuandmeid, eelkõige tervishoiuteenuste osutamise eesmärgil ja tervishoiustatistika kogumise kohustuse täitmiseks. Patsiendi lähedase kontaktandmeid kogume juhtumiteks, kui patsiendi endaga ei saa ühendust, aga on vaja edastada patsiendi terviseseisundit puudutavat olulist infot, kui patsient on alaealine või tema teovõime on piiratud või kui patsient on avaldanud, et soovib suhelda kontaktisiku vahendusel.

Lisaks töötleb JPAK andmeid tervishoiuteenuste osutamisega seotud eesmärkidel, õigusaktidest ning Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingust tulenevate kohustuste täitmise eesmärkidel või rahvatervise valdkonna avalikes huvides.

Kui JPAK-l on vaja töödelda andmeid, mille töötlemise õigus ei tulene õigusaktidest, siis küsitakse alati patsiendilt nõusolekut. Nõusolekut ei küsita, kui andmepäringu esitab kohus, politsei vms asutus.

JPAK-s säilitatakse andmeid vastavalt õigusaktides toodud tähtaegadele. Kogutud andmed salvestatakse, säilitatakse, varundatakse, digitaliseeritakse ja arhiveeritakse ja edastatakse krüpteeritud ühenduse kaudu teenusepakkujatele, kes on kohustatud tagama andmete säilimise ja turvalisuse.

Kõigi JPAK-le teenuseid osutavate teenuspakkujatega on sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud, mille alusel on nad kohustatud hoidma saladuses teenuse osutamise käigus teadasaadud andmed.

Kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele organisatsioonidele kogutud isikuandmeid ei esitata.

JPAK on õppe- ja praktikabaasiks õenduse ja arstiteaduse üliõpilastele, kellel on ligipääsu patsientide isikuandmetele. Üliõpilase osalemise kohta vastuvõtul küsitakse patsiendilt alati, kas ta on nõus üliõpilase osalemisega. Üliõpilased on kohustatud tagama andmete konfidentsiaalsuse.

 

Patsiendil on õigus juurdepääsuks teda puudutavatele isikuandmetele, tutvuda, milliseid andmeid, millistel eesmärkidel ja kuidas töödeldakse, taotleda ebaõigete andmete parandamist, ebavajalike andmete kustutamist. Patsiendil on õigus saada enda isikuandmetest koopia ning õigus nõuda enda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale.